ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

Oświadczenie rodzica1

Odwiedź nas na facebooku

REGULAMIN GMINNEJ AMATORSKIEJ LIGI W PIŁCE SIATKOWEJ (GALPS)

 

 1. CEL
 2. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu w gminie Nowa Sarzyna.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez rekreację. 3. Prowadzenia rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową. 4. Wyłonienie Mistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w kategorii mężczyzn i kobiet.

 

 1. ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa w Łętowni. Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki będą odbywać się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łętowni (dotychczasowy budynek gimnazjum) w czwartki i piątki (w niektórych sytuacjach w inny dzień). Dokładny terminarz zostanie umieszczony na stronie szkoły oraz stronie Facebook GALPS po zgłoszeniu się wszystkich drużyn. Planowany termin rozpoczęcia rozgrywek 30 listopada 2017r.

 

 1. UCZESTNICTWO
 2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły kobiece lub męskie (nie zezwala się na zespoły mieszane) zgłoszone z zawodników mieszkających lub związanych z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, niezrzeszonych w rozgrywkach Związku Piłki Siatkowej.
 3. Podstawą udziału są listy imienne zawierające od 6 do 12 zawodników, które należy przekazać do 24 listopada br. osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Łętowni lub do organizatorów (Dyr. Marta Radomska, Agata Zebzda, Tadeusz Zebzda).
 4. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dostarczona jednorazowo do organizatorów razem ze zgłoszeniem do rozgrywek.
 5. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę – kierownika drużyny. Kierownikiem drużyny składającej się wyłącznie z osób niepełnoletnich musi być osoba pełnoletnia np. rodzice zawodnika. Kierownik drużyny ma następujące kompetencje i obowiązki: – prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek GALPS, – ponosi odpowiedzialność za zachowanie drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu. 5. Przed rozpoczęciem rozgrywek kierownik jest zobowiązany dostarczyć do organizatora imienną listę wraz z oświadczeniem podpisanym przez wszystkich zawodników o zapoznaniu się z regulaminem ligi. Do podpisanej listy należy dołączyć oświadczenia rodziców zawodników niepełnoletnich. 6. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. Wszyscy uczestnicy przystępujący do rozgrywek zobowiązują się do przestrzegania regulaminów i zarządzeń organizatorów. 7. Nie dopuszcza się zmiany drużyny przez zawodnika w trakcie rozgrywek.
 6. SYSTEM ROZGRYWEK 1. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS, z wyjątkiem gdy zawodnik danej drużyny dozna kontuzji w trakcie spotkania, zespół może dokończyć mecz z mniejszą ilością zawodników. 2.Rozgrywki będą prowadzone w dwóch ligach: męskiej i kobiecej. 3.Mecze rozgrywane będą w dwóch etapach :
 • Pierwszy etap w systemie „każdy z każdym”
 • Drugi etap play off (system pucharowy)

 

4.Punktacja:

 • Spotkanie wygrane stosunkiem 3:0 oraz 3:1 – 3 pkt.
 • Spotkanie wygrane stosunkiem 3:2 – 2 pkt.
 • Spotkanie przegrane stosunkiem 2:3 – 1 pkt.
 • Spotkanie przegrane stosunkiem 1:3 i 0:3 – 0 pkt.
 • Walkower – 0 pkt. (0:25, 0:25, 0:25).

 

5.O kolejności miejsc w tabeli po pierwszym etapie decydują kolejno:

1) ilość zdobytych punktów,

2) większa ilość wygranych setów,

3) mniejsza liczba przegranych setów,

4) bezpośredni pojedynek.

 1. W przypadku, gdy mecz nie zostanie rozegrany w wyznaczonym terminie, przysługuje walkower na rzecz drużyny, która stanęła do rozgrywek.

 VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za udział w rozgrywkach organizatorzy przewidzieli pamiątkowe medale dla najlepszych drużyn i zawodników.
 2. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie zapewnia medycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 4. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownik. Jeżeli sympatycy i zawodnicy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, Organizator  ma prawo wycofać zespół z ligi.
 5. Kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator. Decyzje podejmowane przez sędziów w trakcie meczu są ostateczne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych.
 1. Informacje dotyczące rozgrywek oraz zmiany w terminarzu będą na bieżąco umieszczane na stronie Facebook GALPS.
 2. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponosi sprawca (lub rodzice, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni).
 3. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 10. Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

Tadeusz Zebzda  Tel. 600263419       tadeusz.zebzda@gmail.com

 

Agata Zebzda  Tel. 698672909          agata.zebzda@gmail.com